Dostęp do Serwera Danych

Warunki świadczenia usługi dostępu do Serwera Danych

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. w Zielonej Górze usług dostępu do Serwera Danych.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. ZLECENIODAWCA – jest to osoba prawna lub fizyczna, która zawarła umowę z Hertz Systems Ltd Spółka z o.o. o świadczenie usługi udostępniania danych LOKALIZATORA GPS.
 2. ZLECENIOBIORCA – Hertz Systems Ltd spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.
 3. UŻYTKOWNIK URZĄDZENIA – osoba fizyczna wskazana w umowie korzystająca z urządzenia.
 4. OSOBA UPOWAŻNIONA    osoba  fizyczna  wskazana  przez Zleceniodawcę lub Użytkownika w Umowie, która upoważniona jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących umowy
 5. SERWER DANYCH – zespół urządzeń technicznych obsługi pozwalający na lokalizację urządzenia, wizualizację parametrów ruchu i generowanie raportów zarządczych na podstawie dostarczonych z lokalizatora danych.
 6. AKTYWACJA – zaprogramowanie i uruchomienie LOKALIZATORA GPS w Serwerze Danych.
 7. UMOWA – umowa o dostęp do Serwera Danych zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Hertz Systems Ltd spółka z o.o.
 8. URZĄDZENIE – LOKALIZATOR
 9. REGULAMIN – regulamin świadczenia usług stanowiący integralną część Umowy.

§ 3

 1. Zleceniobiorca ma prawo odmówić zawarcia umowy lub odstąpić od umowy w terminie siedmiu dni od jej podpisania w przypadku, gdy Zleceniodawca:

a. poda błędne lub nieaktualne dane wymagane przy zawarciu umowy;

b. nie przedstawi urzędowego potwierdzenia swoich danych osobowych,

c. jego poprzednia umowa ze Zleceniobiorcą została rozwiązana z powodu braku terminowego regulowania płatności bądź innego naruszenia postanowień regulaminu.

 1. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku braku rozpoczęcia świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od daty przekazania Zleceniodawcy urządzeń lokalizujących lub podpisania umowy lub rejestracji urządzeń, w zależności która data jest późniejsza.
 2. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od umowy  w terminie 14 dni od podpisania umowy.

§ 4

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

 1. Odbioru sygnałów pochodzących z Urządzenia Zleceniodawcy na terenie: Polski/Europy ( kraje UE), w zależności od wybranej opcji, przez cały czas trwania umowy, przez całą dobę, we wszystkie dni roku, nie wyłączając dni świątecznych i umieszczanie ich w Serwerze Danych.
 2. Udostępnianie Zleceniodawcy hasła dostępowego do aplikacji HERTZ GPS ON-LINE, która pozwala na wizualizację miejsca pobytu i parametrów ruchu urządzenia.

§ 5

Wszystkie zobowiązania wymienione w §4 Regulaminu będą realizowane przez Zleceniobiorcę pod warunkiem terminowego uiszczania przez Zleceniodawcę opłat wynikających z Umowy.

§ 6

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych związanych z zawarciem umowy i wynikających z jej wykonania oraz informacji o świadczonych na jego rzecz usługach z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

§ 7

Aplikacja HERTZ GPS ON-LINE umożliwia Zleceniodawcy:

 1. Wizualizację na mapie elektronicznej w trybie online ostatniego zmierzonego przez system GPS miejsca pobytu urządzenia.
 2. Dostęp do informacji historycznych o pozycji urządzenia za okres ostatnich trzydziestu dni.
 3. Generowanie raportów opartych na pozycjach urządzenia.

§ 8

Zleceniodawca zobowiązuje się do:

 1. Utrzymania aktywnego urządzenia opisanego w §2 pkt.8 niniejszego Regulaminu w pełnej sprawności przez okres, na jaki została zawarta Umowa.
 2. Terminowego rozliczania płatności za usługi wynikające z Umowy.
 3. Nie ingerowania w jakikolwiek sposób w strukturę i ustawienia Urządzenia.
 4. Natychmiastowego informowania Zleceniobiorcy o zmianie którejkolwiek z informacji wymienionej w Umowie.

§ 9

 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku lub w wyniku ewentualnej utraty Urządzenia przez Zleceniodawcę bądź Użytkownika albo uszkodzenia Urządzenia wywołanego przyczyną niezależną od Zleceniobiorcy.
 2. Zleceniobiorca stwierdza a Zleceniodawca przyjmują do wiadomości, że usługa monitorowania nie zapewnia 100% pewności zlokalizowania Urządzenia oraz, że monitorowanie sygnałów jest możliwe tylko wówczas gdy urządzenie pozostaje w zasięgu sieci GSM.
 3. Umowa nie stanowi umowy ubezpieczenia oraz jej nie zastępuje.
 4. Karta SIM zainstalowana w Urządzeniu pozostaje własnością Zleceniobiorcy przez cały czas trwania umowy i po jej rozwiązaniu.
 5. Po rozwiązaniu umowy karta SIM zostaje dezaktywowana i nie może być użytkowana przez Zleceniodawcę do innych celów.
 6. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zleceniodawcy roszczeń finansowych (zwrot kosztów i odszkodowanie) w przypadku użycia karty SIM w sposób niezgodny z niniejszą umową lub w celu innym niż wynikający z jej zastosowania w Urządzeniu.

§ 10

 1. Zleceniodawca jest zobowiązany poinformować Zleceniobiorcę na piśmie lub emailem na adres zok@hertzsystems.com o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych zawartych w umowie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
 2. W przypadku zmiany danych zawartych w Umowie Zleceniobiorca może wezwać Zleceniodawcę do przedstawienia oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów, które Zleceniodawca obowiązany jest przedstawić.
 3. Niedopełnienie powyższego obowiązku przez Zleceniodawcę może stanowić dla Zleceniobiorcy podstawę do zawieszenia świadczenia usług.
 4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Zleceniodawcy skutki wynikające z braku posiadania aktualnych danych.

§ 11

 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usług wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego  wykonania  usługi  będących  następstwem szczególności:

a) siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec,

b) nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych z którymi współpracuje system a mianowicie między innymi GPS, GPRS (transmisja danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowych),

c) utratę przez Zleceniodawcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Zleceniobiorcy (działanie osób trzecich),

d) błędnego logowania Zleceniodawcy,

e) korzystania przez Zleceniodawcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

f) braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności,

g) innych okoliczności, za które w myśl przepisów kodeksu cywilnego zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności.

3. Zleceniobiorca udziela 12 miesięcznej gwarancji na lokalizator licząc od daty zakupu. Gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. W ramach gwarancji Zleceniobiorca zobowiązany będzie do usunięcia wady fizycznej rzeczy. Warunkiem skorzystania przez Zleceniodawcę z uprawnień gwarancyjnych jest przedstawienie dowodu zakupu produktu oraz wadliwego urządzenia.

4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniedbania przez Zleceniodawcę obowiązku zapewnienia unikalności i bezpieczeństwa hasła dostępowego w sposób uniemożliwiający jego pozyskanie przez osoby trzecie. W takim przypadku Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność, również względem osób trzecich za wykorzystanie danych pochodzących z systemu przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem.

5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne wynikłe wskutek wad bądź nieodpowiednich parametrów sprzętu teleinformatycznego. W szczególności wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń zakupionych wraz z usługą mogą być zgłaszane na zasadach gwarancji udzielonej przez tego producenta urządzenia i nie stanowią podstawy do reklamacji usługi monitoringu w aplikacji HERTZ GPS ON-LINE.

6. Zleceniobiorca dołoży należytych starań dla zapewnienia szybkiego i nieograniczonego dostępu do usługi. Zleceniobiorca zastrzega jednak, że nie można wykluczyć wystąpienia problemów z uzyskaniem dostępu do serwisu, wynikłych wskutek siły wyższej lub innych podobnych nieoczekiwanych okoliczności, którym Hertz nie mógł zapobiec przy dochowaniu należytej staranności. Przypadki wystąpienia takich problemów, wraz ze szczegółowym opisem usterki, należy zgłaszać na adres zok@hertzsystems.com lub przez stronę www.hertzsystems.com

7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Zleceniodawca udostępnił korzystanie z usługi w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. Zleceniobiorca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystanie z usługi przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem systemu.

8. W przypadku udostępnienia korzystania z usługi w oparciu o postanowienia Regulaminu wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi Zleceniodawca. Osoby trzecie nie są uprawnione do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zleceniobiorcy.

9. Zleceniodawca nie może bez pisemnej zgody Zleceniobiorcy dokonywać potrącenia ewentualnych swych wierzytelności wobec Zleceniobiorcy z bieżących wierzytelności Zleceniobiorcy.

§ 12

 1. Zleceniodawca jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących usług.
 2. Reklamację należy zgłaszać pisemnie listem skierowanym na następujący adres : Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. Al. Zjednoczenia 118A, 65-120 Zielona Góra lub e-mailem na adres : zok@hertzsystems.com
 3. Reklamacje rozpatruje Zleceniobiorca.

§ 13

 1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany raz w roku opłat określonych w Umowie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający dokonanie zmiany.
 2. Zleceniobiorca każdorazowo powiadomi Zleceniodawcę o ewentualnej zmianie opłat za usługę w formie pisemnej. Zmiana dokonana zgodnie z powyższymi postanowieniami nie wymaga pisemnego aneksu do Umowy.

§ 14

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018  RODO  – Nowego Rozporządzenie Unii Europejskiej, wprowadzającego zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych informujemy.

Spółka HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o. w świetle nowych przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób  zgodny z zawartą umową, bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.

 1. Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Podanie danych przy zawarciu umowy może stanowić podstawę wykonywania niektórych usług. Przepisy nakazują, aby przed skorzystaniem z usług telekomunikacyjnych dokonali Państwo rejestracji (czyli podali nam imię i nazwisko, numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Aby spełnić ten obowiązek, wykorzystamy dane z formularza umowy. Bez Państwa rejestracji nie moglibyśmy świadczyć usług telekomunikacyjnych objętych umową.

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o lokalizacji Państwa pojazdu, usług, urządzeń (jak np. lokalizator GPS) czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

 1. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane mogą być udostępniane:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a) naszym serwisom, które współpracują z nami w celu montażu urządzeń w Państwa pojazdach;

b) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną działającym na nasze zlecenie;

2) podmiotom z grupy kapitałowej HERTZ,

3) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach , które wynikają z przepisów prawa.

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1) sprostowanie lub uzupełnienie (poprawienie) danych;

2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie Spółki HERTZ w Zielonej Górze lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer dostępny jest na www.hertzsystems.com/kontakt).

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

 1. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe klientów będą przetrzymywane przez okres niezbędnym do świadczenia usług.

2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe klientów mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia zgody przez klienta na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe klientów nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

 1. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o., al. Zjednoczenia 118a , 65-120 Zielona Góra.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w HERTZ SYSTEMS: iod@hertzsystems.com

§15

Wszelkie zmiany Umowy i Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmiany dokonanej w myśl §13 ust.2 Regulaminu.

 

 

 Zleceniobiorca                                                         Hertz Systems LTD Sp. z o.o.

 

 ……………………….                                                               ……………………….

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.