Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Autoryzowany partner – partner HERTZ SYSTEMS Ltd. sp. z o.o. wskazany na stronie Sklepu internetowego, który montuje Urządzenie w pojeździe klienta.
2. Cennik – cennik opłat za usługi znajdujący się na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy.
3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez podanie danych osobowych Klienta niezbędnych do zawarcia Umowy, określenia jej warunków (w tym sposobu dostawy oraz płatności) oraz dokonania przez Klienta wyboru Urządzenia.
4. Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym HERTZ SYSTEMS Ltd. sp. z o.o. i zawiera Umowę na warunkach i zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z HERTZ SYSTEMS Ltd. sp. z o.o. Umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Osoba trzecia – osoba nie związana postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminów usług odpowiednich dla danej usługi, nieuprawniona do korzystania z Produktu/-ów Sklepu internetowego.
7. Produkt – lokalizatory HP 500, H2, H200M (z kartą sim), GPS bike oraz zegarki dla dzieci z wbudowanym GPS łącznie z usługą ich podłączenia do systemu HERTZ GPS ON-LINE do Serwera Danych HERTZ SYSTEMS Ltd. sp. z o.o. oraz odbiór sygnałów i udostępnianie danych w systemie HERTZ GPS ON-LINE, będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sklepem.
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Produktu/-ów Sklepu internetowego.
9. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego HERTZ SYSTEMS Ltd. sp. z o.o. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
10. Serwer danych – zespół urządzeń technicznych obsługi pozwalający na lokalizację Urządzenia, wizualizację parametrów ruchu i generowanie raportów zarządczych na podstawie dostarczonych z lokalizatora danych.
11. Sklep internetowy – sklep internetowy HERTZ SYSTEMS Ltd. sp. z o.o. prowadzony pod adresem strony internetowej https://sklep.hertzsystems.com, działający na zasadach określonych w Regulaminie, zwany również dalej jako „Sklep”, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę.
12. Sprzedawca – firma HERTZ Systems Ltd. sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-120), przy al. Zjednoczenia 118 A, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestrowym KRS 0000004339, NIP 9291659380, Regon 971291014, kapitał zakładowy w kwocie 1.130.000,00 zł.
13. Umowa – umowa świadczenia usług przez HERTZ SYSTEMS Ltd. sp. z o.o. wraz ze sprzedażą bądź dzierżawą Urządzenia zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
15. Urządzenie – urządzenia prezentowane na stronie Sklepu internetowego HERTZ SYSTEMS Ltd. sp. z o.o., w tym w szczególności lokalizatory: personalny HP 500 oraz do pojazdów H2 oraz H200M (z kartą sim), GPS bike oraz zegarki dla dzieci z wbudowanym GPS wraz ze związanymi z tymi Urządzeniami akcesoriami (np. zestawy montażowe, kable itp.).
16. Usługi – usługi świadczone przez HERTZ SYSTEMS Ltd. sp. z o.o. polegające głównie na udostępnieniu informacji o lokalizacji Urządzenia oraz ewentualnych dodatkowych danych przekazywanych przez to Urządzenie (np. poziomu zużycia paliwa, prędkości przemieszczania się itp.) na warunkach określonych w regulaminach świadczenia usług odpowiednich dla danej usługi.
17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z HERTZ SYSTEMS Ltd. sp. z o.o.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego i określa w szczególności zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego, warunki i zasady składania Zamówień, rodzaje, zakres i warunki świadczonych usług, odpowiedzialność Sprzedawcy i Klienta, warunki zawierania i rozwiązywania Umów, tryb postępowania reklamacyjnego i gwarancyjnego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia, złożenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację warunków świadczenia usługi (zgoda obligatoryjna), jak również zgody na przekazywanie treści handlowych i marketingowych (zgoda dobrowolna).
3. Do Umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego mają zastosowanie osobne regulaminy świadczenia usług odpowiednie dla danej usługi, udostępnione na stronie Sklepu internetowego.
a. Dane kontaktowe HERTZ SYSTEMS Ltd. sp. z o.o.
b. adres pocztowy Sprzedawcy: al. Zjednoczenia 118 A, 65-120 Zielona Góra
c. adres e-mail Sprzedawcy: zok@hertzsystems.com
d. numer telefonu Sprzedawcy: +48 68 328 70 00
e. numer fax Sprzedawcy +48 68 328 70 01
f. numer rachunku bankowego Sprzedawcy: BZ WBK 53 1090 1535 0000 0001 3561 1865
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w powyższym punkcie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 08:00-16:00.
6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. przeglądarka internetowa Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java Script.
b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy Klienta lub wskutek siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec.

III. RODZAJE, ZAKRES i WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Aplikacja HERTZ GPS ON-LINE umożliwia Klientowi:
a. wizualizację na mapie elektronicznej w trybie online ostatniego zmierzonego przez system GPS miejsca pobytu Urządzenia,
b. dostęp do informacji historycznych o pozycji Urządzenia za okres ostatnich trzydziestu dni,
c. generowanie raportów opartych na pozycjach Urządzenia.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do udostępniania Klientowi hasła dostępowego do aplikacji Hertz GPS
ON-LINE, która pozwala na wizualizację miejsca pobytu i parametrów ruchu urządzenia.
3. Sprzedawca oświadcza a Klient przyjmuje do wiadomości, że usługa monitorowania nie zapewnia 100% pewności zlokalizowania Urządzenia oraz że monitorowanie sygnałów jest możliwe tylko wówczas, gdy Urządzenie pozostaje w zasięgu sieci GSM.
4. Sprzedawca dołoży należytych starań dla zapewnienia szybkiego i nieograniczonego dostępu do Usługi. Sprzedawca zastrzega jednak, że nie można wykluczyć wystąpienia problemów z uzyskaniem dostępu do Serwisu, wynikłych wskutek siły wyższej lub innych podobnych nieoczekiwanych okoliczności, którym Sprzedawca nie mógł zapobiec przy dochowaniu należytej staranności. Przypadki wystąpienia takich problemów, wraz ze szczegółowym opisem usterki, należy zgłaszać do Sprzedawcy na adresy wskazane w punkcie II.3 niniejszego Regulaminu.
5. Klient zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawartej Umowy, w szczególności korzystać z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Klient zobowiązuje się w szczególności do:
a. utrzymania aktywnego Urządzenia w pełnej sprawności przez okres, na jaki Umowa została zawarta,
b. terminowego rozliczania płatności za Usługi wynikające z Umowy,
c. nie ingerowania w jakikolwiek sposób w strukturę i ustawienia Urządzenia,
d. poinformowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach w jego danych osobowych w stosunku do podanych na Formularzu Zamówienia w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian.
7. Klient zobowiązuje się do chronienia karty SIM przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zagubieniem lub utratą w inny sposób.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA, ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Sprzedawca świadczy Usługi określone niniejszym Regulaminem na podstawie Umowy zawartej z Klientem oraz regulaminów usług odpowiednich dla danej usługi.
2. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są na czas wskazany w Formularzu Zamówienia.
3. Po upływie okresu, na który Umowa została zawarta, ulega ona przedłużeniu na czas nieokreślony na dotychczasowych warunkach z możliwością jej rozwiązania za wypowiedzeniem w każdym czasie, o ile Klient nie złoży HERTZ SYSTEMS Ltd. sp. z o.o. na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy.
4. Umowa może być rozwiązana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Urządzenia znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia na Formularzu Zamówienia oraz po ich weryfikacji i potwierdzenia ich prawdziwości przez Sprzedawcę.
6. Potwierdzenie danych osobowych przez Sprzedawcę następuje zgodnie z ust. 3 i 4 art. 60b Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)
7. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. Wejść na stronę Sklepu
b. Wybrać produkt określający konkretny rodzaj urządzenia, zakres terytorialny lokalizacji oraz czas świadczenia Usługi
c. Uzupełnić dane wymagane w formularzu zamówienia
d. Zaakceptować Regulamin oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy wskazane w punkcie II.2 niniejszego Regulaminu
e. Wybrać sposób dostawy i płatności
f. Wybrać „Kupuję i płacę”.
8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przyjmuje je do realizacji, niezwłocznie potwierdzając Klientowi jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w Formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
9. Z chwilą wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej Klienta powyższej wiadomości e-mail Umowa między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta.

V. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Klient ponosi opłaty za Usługi i Urządzenie zgodnie z regulaminami świadczenia usług odpowiednich dla danej usługi i Cennikiem, udostępnionym do wglądu na stronie internetowej Sklepu.
2. Dostawa Urządzenia do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Urządzenia (w tym opłaty za transport i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego podczas składania zamówienia.
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się wskazana w ustępie 1 niniejszego Regulaminu cena za Produkt oraz koszt dostawy.
4. Karta SIM dostarczana przez Sprzedawcę, zainstalowana w Urządzeniu pozostaje własnością Klienta przez cały czas trwania Umowy, jak również po jej rozwiązaniu. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad użytkowania i działania karty SIM uregulowane są w regulaminach świadczenia usług odpowiednich dla danej usługi.
5. Po rozwiązaniu Umowy karta SIM jest dezaktywowana i nie może być używana przez Klienta w żaden sposób.
6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. PayU,
b. płatność przelewem albo kartą płatniczą na konto Sprzedawcy podane w punkcie II.3f niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy wskazanego w punkcie IV.9 niniejszego Regulaminu – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od daty otrzymania przez Sprzedawcę wpłaty dokonanej przez Klienta.
9. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia Klientowi rachunek lub fakturę VAT. Faktury doręczane są listem zwykłym lub w inny sposób na wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres do korespondencji. W przypadku nie otrzymania faktury Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy.
10. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto powiększonymi o podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia rachunku lub faktury.
11. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Urządzenia:
a. lokalizator personalny HP 500, GPS bike oraz zegarki dla dzieci z wbudowanym GPS – przesyłka pocztowa bądź kurierska wysyłana bezpośrednio na adres wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia,
b. lokalizatory do pojazdów H2 i H200M – przesyłane bezpośrednio do Klienta na adres wskazany w zamówieniu lub do autoryzowanego partnera Sprzedawcy, który w zakładzie lub pod adresem wskazanym przez Klienta zamontuje lokalizator w jego pojeździe/pojazdach.
12. Zespół Obsługi Klienta kontaktuje się po otrzymaniu wpłaty z Klientem w celu ustalenia miejsca oraz terminu montażu.
13. Montaż Urządzenia następuje do 5 dni roboczych od daty otrzymania Urządzenia przez Klienta lub Autoryzowanego partnera.
14. Dostawa usługi odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także – w przypadkach określonych regulaminami usług odpowiednich dla danej usługi – poza jej granicami, przez cały czas trwania Umowy, przez całą dobę, we wszystkie dni w roku, nie wyłączając dni świątecznych i umieszczanie ich w Serwerze Danych.

VI. REKLAMACJA I GWARANCJA URZĄDZENIA

1. Wszystkie Urządzenia oferowane przez Sklep, są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Urządzenie wolne od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Urządzenia Klient ma prawo do reklamacji lub do gwarancji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
4. Klient posiada dwa lata gwarancji na zakupione Urządzenie. Informacja o gwarancji, a także jej treść, zawarte będą przy opisie Urządzenia na stronie Sklepu internetowego. Sprzedawca dołączy także kartę gwarancyjną do sprzedanego Urządzenia.
5. Reklamację/gwarancję należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w punkcie II niniejszego Regulaminu adresy Sprzedawcy.
6. W reklamacji/gwarancji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację/gwarancję oraz żądanie Klienta w związku z wadą Urządzenia.
7. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania reklamacyjnego/gwarancyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego/gwarancyjnego w ww. terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
8. Urządzenie odsyłane przez Klienta w ramach procedury reklamacyjnej/gwarancyjnej należy wysyłać na adres podany w punkcie II.3b niniejszego Regulaminu.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu Konsumentowi.
3. W przypadku większej liczby Produktów, które są dostarczane osobno lub partiami, termin wskazany w ust. 1 biegnie od daty dostawy ostatniego Produktu lub partii Produktów.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na wybrany adres Sprzedawcy – podany w punkcie II.3b niniejszego Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
6. Koszty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą tradycyjną ponosi Klient.
7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość – Umowę uważa się za niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Urządzenia z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument powinien odesłać Urządzenie na adres Sprzedawcy podany w punkcie II.3b niniejszego Regulaminu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Urządzenie przed upływem terminu 14 dni.
12. Konsument ponosi koszty zwrotu Urządzenia.
13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Urządzenia wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Urządzenia.
14. W przypadku zwrotu urządzenia, które zostało zamontowane w pojeździe Konsument zobowiązany jest do demontażu zakupionego urządzenia w autoryzowanym punkcie i poniesienia kosztu demontażu wskazanego w Cenniku.
15. Konsument może zostać obciążony kosztem świadczenia usługi proporcjonalnie od czasu udostępnienia usługi do momentu skutecznego odstąpienia od umowy.

VIII. SĄDOWE I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów między Sklepem a Klientami, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji/gwarancji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji/gwarancji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji/gwarancji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Niniejszy Regulamin oraz regulaminy usług odpowiednich dla danej usługi, jak również wszelkie informacje i materiały zawarte na Stronie internetowej Sklepu stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz objęte są ochroną, o której mowa w ustawie z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.).
2. Materiały i informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego opatrzone znakiem „Copyrights by Hertz Systems” chronione są prawami autorskimi.
3. Ochroną praw autorskich objęte są w szczególności: nazwa sklepu internetowego www.sklep.hertzsystems.com znaki towarowe, materiały oryginalne, teksty, zdjęcia, grafika etc.
4. Wszelkie materiały i informacje opatrzone w sposób wyraźny źródłem pochodzenia stanowią własność oznaczonego autora. Na publikowanie takich materiałów Sprzedawca posiada zgodę autora.

X. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego gromadzone są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Sprzedawcy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
b. podmiot obsługujący płatności w Sklepie internetowym – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w niniejszym Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy, znajdujących się na Formularzu zamówienia, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.
6. Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone na podstawie przepisów prawa. Sprzedawca dołoży należytej staranności przy zabezpieczaniu Urządzeń, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych w zakresie uzasadnionym względami technicznymi i ekonomicznymi.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany raz w roku opłat określonych w Cenniku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający dokonanie zmiany. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy. Ust. 3 i 4 niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu oraz regulaminów usług odpowiednich dla danej usługi z ważnych przyczyn (przykładowo w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności i dostaw) – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów usług odpowiednich dla danej usługi.
3. O każdej zmianie Sprzedawca informuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie na stronie Sklepu internetowego treści nowo obowiązującego Regulaminu oraz regulaminów usług odpowiednich dla danej usługi wraz informacją o dacie, od której zmiany wchodzą w życie.
4. Sprzedawca wysyła na adres e-mailowy Konsumenta wskazany w Formularzu zamówienia e-mail informacyjny, w którym wskazuje datę, od której zmiana Regulaminu i/lub regulaminów usług odpowiednich dla danej usługi obowiązuje, jej zakres oraz link do strony internetowej, na której znajduje się jego aktualna treść.
5. Sprzedawca wskazuje Konsumentowi w ww. e-mailu sposób wyrażenia przez niego zgody na dokonane zmiany lub w przypadku jej braku – poucza o prawie odstąpienia od Umowy, jej natychmiastowego rozwiązania bądź pozostania przy jej dotychczasowych zapisach na dotychczasowych zasadach. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy bądź jej natychmiastowego rozwiązania – w związku ze zmianą niniejszego Regulaminu i/lub regulaminów usług odpowiednich dla danej usługi, Sprzedawca nie nakłada na Konsumenta żadnych dodatkowych kosztów.
6. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2018 roku.

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
2. Cennik

Hertz Systems Ltd. Sp. z o. o.
Al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
NIP 929-16-59-380

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:
Nazwa towaru:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data zakupu:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data otrzymania towaru:………………………………………………………………………………………………………………………
Dane kupującego:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami dostawy na numer rachunku:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………. ……………………………….
Miejscowość, data Podpis*

*jeśli oświadczenie wysłane w wersji papierowej

CENNIK

Konserwacja systemu GPS 150 zł
Demontaż sterownika 150 zł
Dojazd do miejsca wykonania usługi 1zł/km
Ponowna aktywacja 49 zł

Ceny podane w cenniku są cenami netto nie uwzględniają należnego podatku VAT.

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.