Ogólne Warunki Umowy

OGÓLNE WARUNKI UMOWY HERTZ GPS ON-LINE

 

§ 1 CEL OWU

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy – HERTZGPS ON-LINE („OWU”) określają zakres i warunki świadczenia usług przez HERTZ.
 2. OWU stanowią integralną cześć Umowy. W przypadku rozbieżności, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

§ 2 SŁOWNIK

Użyte w OWU oraz w Umowie określenia oznaczają:

 1. Abonament – miesięczne wynagrodzenie HERTZ obliczane od każdego Urządzenia GPS przekazanego Użytkownikowi, za świadczenie Usług. W przypadku dzierżawy Urządzeń GPS Abonament obejmuje również czynsz dzierżawy.
 2. Aktywacja – podłączenie Urządzenia GPS do Serwera Danych.
 3. HERTZ – HERTZ SYSTEMS Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.
 4. OWU – niniejsze ogólne warunki umowne – HERTZ GPS ON-LINE.
 5. Serwer Danych – zespół urządzeń technicznych HERTZ pozwalający na lokalizację pojazdu, wizualizację parametrów ruchu i generowanie raportów zarządczych na podstawie danych dostarczonych przez Urządzenie GPS z pojazdu.
 6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a HERTZ o świadczenie usług związanych z systemem HERTZ GPS ON-LINE w której zastrzeżono stosowanie postanowień OWU, bez względu na nazwę tej umowy.
 7. Urządzenie GPS – kompletne urządzenia przekazane Użytkownikowi lub/i zainstalowane w pojeździe Użytkownika, tworzące system służący do odbioru sygnału satelitarnego (GPS) i transmisji sygnałów (GSM) do Serwera Danych, wraz z całym osprzętem, w tym w szczególności systemem montażu, okablowaniem itp.
 8. Urządzenie dodatkowe – dodatkowe urządzenie podłączone do Urządzenia GPS, przekazane Użytkownikowi lub/i zainstalowane w pojeździe Użytkownika, zwiększające jego możliwości lub zakres usług świadczonych przez HERTZ, do Urządzenia dodatkowego stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia Umowy oraz OWU dotyczące Urządzenia GPS.
 9. Usługi – Usługi świadczone przez HERTZ na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy oraz OWU.
 10. Użytkownik – podmiot lub osoba która zawarła z HERTZ Umowę.
 11. Cennik – aktualnie obowiązujący cennik Usług i urządzeń HERTZ dostępny na stronie internetowej HERTZ. Cennik może podlegać zmianom, co nie stanowi zmiany postanowień Umowy.

§ 3 OBOWIĄZKI HERTZ

HERTZ zobowiązuje się do:

 1. montażu Urządzeń GPS w pojazdach Użytkownika w zakresie określonym Umową;
 2. odbioru i umieszczanie w Serwerze Danych sygnałów z Urządzeń GPS zamontowanych w pojazdach Użytkownika, przez całą dobę i przez wszystkie dni w roku, nie wyłączając dni świątecznych;
 3. udostępnienia Abonentowi hasła dostępu do aplikacji zainstalowanej w Serwerze Danych, dostępnej przez Inernet, która umożliwia, co najmniej: wizualizację na mapie, ostatniego zmierzonego miejsca pobytu pojazdu wraz z określonymi parametrami ruchu, dostęp do informacji historycznych o wskazanych wyżej parametrach pojazdu za okres ostatnich trzydziestu dni, generowanie raportów o polazdach obejmujących co najmniej – czas jazdy, czas postoju, ilość przebytych kilometrów, prędkość jazdy.

§ 4 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. terminowego wypłacania na rzecz HERTZ wynagrodzenia za Usługi;
 2. utrzymania aktywnego Urządzenia GPS przez okres obowiązywania umowy;
 3. nie ingerowania w jakikolwiek sposób w Urządzenie GPS, w tym w elementy i sposób jego montażu, ustawienie w pojeździe, naruszania jego plomb, nie montowania elementów lub urządzeń w sąsiedztwie Urządzenia GPS, które mogą zakłócić jego działanie.
 4. niezwłocznego informowania HERTZ o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w szczególności:
  1. mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie Urządzenia GPS, takich jak ich uszkodzenie, uszkodzenie pojazdu, w którym zostało ono zamontowane, planowanym zamontowaniu w pojeździe dodatkowych urządzeń mogących potencjalnie zakłócić działanie Urządzenia GPS,
  2. utracie Urządzenia GPS (np. na skutek kradzieży),
  3. utracie posiadania/władztwa nad pojazdem w którym zamontowano Urządzenie GPS (np. na skutek kradzieży).
 5. utrzymania napięcia zasilania akumulatora pojazdu;
 6. umożliwienia HERTZ oznakowania pojazdu Użytkownika, poprzez naklejkę informującą, że pojazd jest monitorowany przez HERTZ lub że Użytkownik korzysta z usług HERTZ.

§ 5 – WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Termin płatności należności objętych Umową wynosi 7 dni od dnia doręczenia faktury VAT.
 2. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie kwoty podane w Umowie są kwotami netto, bez uwzględnia podatku VAT.
 3. HERTZ zastrzega sobie prawo dokonania raz do roku podwyższenia wszelkich cen określonych Umową o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez GUS.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty abonamentu w pełnej wysokości liczonej od danego urządzenia jeżeli jego montaż nastąpił w pierwszej połowie miesiąca lub ½ wysokości danego abonametu od danego urządzenia jeżeli jego montaż nastąpił w drugiej połowie miesiąca.
 5. Niezamontowanie Urządzeń GPS w pojazdach Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, nie wyłącza uprawnienia HERTZ do obciążenia użytkownika kwotą Abonamentu, liczonego od ostatniego dnia kiedy Urządzenia GPS miały zostać zainstalowane, a jeżeli taki termin nie został okreśłony od 14 dnia od dnia zawarcia Umowy lub aneksu do Umowy.
 6. Korzystanie przez Użytkownika z usługi „raport opuszczania stref“ z powiadomieniami w formie wiadomości tekstowej SMS będzie obciążało Użytkownika kwotą 0,20 netto za każdą wysłaną wiadomość tekstową. W przypadku wyboru opcji powiadomienia za pośrednictwem e-maila opłata dodatkowa nie będzie naliczana.

§ 6 – URZĄDZENIE GPS

 1. Na potrzeby realizacji Umowy HERTZ wydzierżawia lub sprzedaje na rzecz Użytkownika Urządzenia GPS w ilości nie większej niż określona Umową ilość pojazdów objęta świadczeniem usług.
 2. Użytkownik może korzystać z Urządzeń wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy i jest zobowiązany do przestrzegania postanowień instrukcji użytkowania Urządzeń GPS.
 3. Montaż, demontaż, serwisowanie, konserwacja, ustawienia Urządzenia GPS, jak również wszelka pozostała ingerencja w Urządzenie GPS w pojedzie Użytkownika może być realizowana wyłącznie przez pracowników lub współpracowników HERTZ.
 4. Czynności wskazane powyżej będą się odbywały w miejscu wyznaczonym przez HERTZ na terenie miasta Zielona Góra lub w innym uzgodnionym pomiędzy stronami miejscu. W przypadku realizacji wskazanych czynności poza miastem Zielona Góra, Użytkownik jest zobowiązany zwrócić na rzecz HERTZ koszty przejazdu pracowników lub współpracowników HERTZ na trasie do miejsca wykonania tych czynności (w obie strony), według stawki określonej Umową.
 5. HERTZ udziela gwarancji na Urządzenia GPS na okres wskazany Umową.
 6. W ramach gwarancji HERTZ wymieni lub naprawi wadliwe lub uszkodzone Urządzenia GPS, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia konieczności wykonania takich czynności przez Użytkownika. W przypadku gdy wadliwe działanie Urządzenia GPS będzie następstwem wady Urządzenia GPS, naprawa lub wymiana nastąpi na koszt HERTZ, w pozostałych przypadkach kosztami zostanie obciążony Użytkownik. Na potrzeby wymiany lub naprawy Urządzenia GPS Użytkownik zobowiązuje się udostępnić pojazd z zamontowanym Urządzeniem GPS zgodnie z ust. 4 powyżej.

§ 7 – KONSERWACJA URZĄDZEŃ GPS

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykonania odpłatnej konserwacji Urządzeń GPS nie rzadziej niż raz do roku, okres liczony będzie począwszy od dnia montażu danego Urządzenia GPS lub ostatnich czynności serwisowych wykonywanych na tym urządzeniu przez HERTZ (np. przegląd, naprawa lub wymiana). Termin konserwacji Urządzeń GPS uznaje się za dochowany jeżeli Użytkownik zleci HERTZ wykonanie konserwacji na co najmniej 7 dni przed jego upływem. Konserwacja Urządzeń GPS może być realizowana wyłącznie przez pracowników lub współpracowników HERTZ. HERTZ wykona konserwację Urządzeń GPS w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami. Użytkownik jest zobowiązany do takiej organizacji pracy pojazdów, aby umożliwić HERTZ wykonanie jednocześnie w jednym miejscu konserwacji co najmniej 20 Urządzeń GPS lub łącznie wszystkich Urządzeń GPS jeżeli Umową objęta jest mniejsza liczba pojazdów Użytkownika.
 2. Opłata za konserwację Urządzeń GPS będzie naliczana zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem usług HERTZ.
 3. W przypadku niedochowania przez Użytkownika terminu konserwacji Urządzeń GPS, HERTZ zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w zakresie związanym z Urządzeniami GPS, w stosunku do których nie wykonano wymaganej konserwacji, do czasu wykonania konserwacji, z zachowaniem prawa do Abonamentu. Usterki Urządzeń GPS powstałe w tym okresie nie są objęte gwarancją. Gwarancja jest również wyłączona, jeśli usterka powstała z przyczyn niewykonania konserwacji w ww. terminie.

§ 8 – ZWROT / ODKUPIENIE URZĄDZEŃ GPS

 1. W przypadku dzierżawy Urządzeń GPS, w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Urządzeń GPS w stanie niepogorszony ponad normalne zużycie. W przypadku nie wykonania wskazanego obowiązku w terminie, Użytkownik zapłaci na rzecz HERTZ karę umowną w kwocie 1.300,00 (słownie: tysiąc trzysta) zł, liczoną od każdego uszkodzonego lub niezwróconego Urządzenia GPS.
 2. W przypadku sprzedaży Urządzeń GPS, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, będzie istniała możliwość odkupienia Urządzeń GPS przez HERTZ od Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w odrębnej umowie.

§ 9 – UTRATA LUB USZKODZENIE URZĄDZEŃ GPS

 1. W przypadku dzierżawy Urządzeń GPS: użytkownik zapłaci na rzecz HERTZ karę umowną w kwocie 700,00 zł (słownie: siedemset) zł za każde naruszenie plomb lub uszkodzenie lub utratę Urządzenia GPS z przyczyn niezależnych od HERTZ. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o naliczeniu kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwalnia Użytkownika z obowiązku poniesienia na rzecz HERTZ wszelkich kosztów związanych z naprawą, wymianą lub montażem nowego Urządzenia GPS, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz OWU. HERTZ zastrzega sobie również prawo odmowy naprawy lub montażu nowego Urządzenia GPS w miejsce utraconego lub uszkodzonego do czasu zapłaty przez Użytkownika naliczonej kary umownej lub innych zaległości płatniczych Użytkowania wobec HERTZ z tytułu realizacji Umowy.
 2. W przypadku sprzedaży Urządzeń GPS: przy naruszeniu plomb lub uszkodzeniu Urządzenia GPS z przyczyn niezależnych od HERTZ, Użytkownik traci gwarancję na dane Urządzenie GPS. W takim przypadku, jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo jak również w przypadku jego utraty, Użytkownik w celu zapewnienia ciągłości usług, zobowiązany jest do zakupu od HERTZ nowego Urządzenia GPS wraz z ewentualnymi Urządzeniami dodatkowymi. HERTZ zastrzega sobie prawo odmowy naprawy lub montażu nowego Urządzenia GPS w miejsce utraconego lub uszkodzonego do czasu zapłaty przez Użytkownika wszelkich zaległości płatniczych Użytkowania wobec HERTZ z tytułu realizacji Umowy.

§ 10 WYŁĄCZENIA I ZASTRZEŻENIA

 1. Użytkownik oświadcza, że zna specyfikę pracy systemu HERTZ GPS ON-LINE, zakres i sposób świadczonych Usług, stosowane rozwiązania techniczne i sposób montażu Urządzeń GPS i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 2. HERTZ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika powstałe w związku ze świadczeniem Usług, w pozostałym zakresie odpowiedzialność HERTZ zostaje ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość jednomiesięcznego Abonamentu określonego Umową. Strony wyłączają odpowiedzialność HERTZ za utracone korzyści.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność na utratę lub uszkodzenie Urządzeń GPS, w tym również w następstwie zdarzeń niezależnych od Użytkownika, w tym w szczególności w następstwie zdarzeń losowych, działania siły wyższej, kradzieży, wypadku lub kolizji drogowej itp. Wskazana utrata lub uszkodzenia Urządzenia GPS, nie wyłącza uprawnienia HERTZ do naliczenia pełnej kwoty Abonamentu.
 4. HERTZ nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od HERTZ, w tym w szczególności na skutek zakłóceń sygnału GPS lub GSM, braku zasięgu tych sygnałów, warunków działania, jakości i dokładności systemów GPS i GSM, warunków technicznych lub wyposażenia pojazdu Użytkownika.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług jest uzależnione od właściwego działania systemów GPS i GSM, które mają ograniczony obszar działania i mogą podlegać zakłóceniom. Ponadto system GPS nie zapewnia 100 % dokładności.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do wyjmowania karty SIM z Urządzenia GPS oraz używania jej w jakimkolwiek innym celu niż określony Umową oraz OWU. HERTZ zastrzega sobie prawo obciążenia Użytkownika opłatami roamingowymi wynikającymi z używania Urządzeń GPS poza obszarem świadczenia usług określonym Umową.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zamontowane Urządzenia GPS pobierają energię z akumulatora pojazdu. Długotrwały pobór energii z akumulatora może spowodować jego rozładowanie.
 8. HERTZ zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku opóźnienia w płatnościach jakiejkolwiek należności wynikających z Umowy, trwającej dłużej niż 21 dni. Zaprzestanie świadczenia Usługi nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczania opłat wynikających z Umowy. Ponowne uruchomienie usługi nastąpi po uregulowaniu przez Użytkownika wszystkich zaległych należności wynikających z Umowy powiększonych o należne odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.
 9. HERTZ zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmian wnioskowanych przez Użytkownika dotyczących zakresu Usług, w tym co do ilości pojazdów Użytkownika objętych Umową i konfiguracji Usługi.
 10. W przypadku każdej zmiany zakresu Usług, w tym zmiany ilości pojazdów objętych Umową lub zmiany konfiguracji Usługi, HERTZ zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Abonamentu.
 11. Wszelkie zmiany Umowy, w tym co do zakresie Usług mogą być dokonane wyłącznie w oparciu o zgodne ustalenia stron, w drodze pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
 12. HERTZ liczy czas reklamacji od momentu pisemnego lub mailowego otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego spółce Hertz przez Użytkownika.

§ 11 OKRES TRWANIA UMOWY

 1. O ile strony nie postanowią inaczej Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania w każdym czasie, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. W przypadku zawarcia przez Strony Umowy na czas określony, po upływie okresu, na który Umowa została zawarta, ulega ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania na warunkach wskazanych w ust. 1 powyżej, chyba że jedna ze Stron pisemnie powiadomi drugą Stronę o rezygnacji z dalszej realizacji Umowy, na co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem Umowy.
 3. HERTZ przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. gdy opóźnienie w płatnościach jakiejkolwiek należności wynikających z Umowy przekroczy 45 dni,
  2. istotnego naruszania postanowień Umowy lub OWU przez Użytkownika, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia,
  3. nie wykonywania przez Użytkownika obowiązku konserwacji urządzeń zgodnie z OWU, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia,
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy lub OWU przez HERTZ, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia,
 5. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług w stosunku do określonych samochodów Użytkownika, z przyczyn leżących po stronie HERTZ, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia Usług oraz związanego z tym Abonamentu w zakresie w jakim Umowa nie jest realizowana.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy zgodnie z ust. 3 powyżej, Użytkownik zapłaci na rzecz HERTZ karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość sumy wszystkich opłat objętych Umową jakie byłyby należne za okres od dnia rozwiązania do ostatniego dnia obowiązywania umowy lub do dnia w którym zakończyłby się okres obowiązywania Umowy lub jej wypowiedzenia jeżeli była zawarta na czas nieokreślony.

§ 12 POUFNOŚĆ

Strony zobowiązują się do zachowania poufności co do wszelkich informacji pozyskanych w związku z realizacją Umowy z wyjątkiem przypadków gdy ujawnienie takich informacji następuje zgodnie z wymogami prawa, informacje te były wcześniej upublicznione lub możliwość ich ujawnienia została przewidziana Umową lub OWU. Strony postanawiają, że informacje poufną stanowi w szczególności technologia stosowana przez HERTZ na potrzeby świadczenia usług, w tym wszystko co jest związane z budową, montażem i sposobem działania Urządzeń GPS oraz aplikacji udostępnionej Użytkownikowi na potrzeby świadczenia Usług.

§ 13 OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik upoważnia HERTZ do używania jego nazwy oraz logo w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych HERTZ, jak również na stronie internetowej HERTZ, w zakresie informowania o świadczeniu przez HERTZ Usług na rzecz Użytkownika.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych.

§ 14 – KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018  RODO  – Nowego Rozporządzenie Unii Europejskiej, wprowadzającego zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych informujemy.

Spółka HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o. w świetle nowych przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób  zgodny z zawartą umową, bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.

 1. Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Podanie danych przy zawarciu umowy może stanowić podstawę wykonywania niektórych usług. Przepisy nakazują, aby przed skorzystaniem z usług telekomunikacyjnych dokonali Państwo rejestracji (czyli podali nam imię i nazwisko, numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Aby spełnić ten obowiązek, wykorzystamy dane z formularza umowy. Bez Państwa rejestracji nie moglibyśmy świadczyć usług telekomunikacyjnych objętych umową.

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o lokalizacji Państwa pojazdu, usług, urządzeń (jak np. lokalizator GPS) czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

 1. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane mogą być udostępniane:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a) naszym serwisom, które współpracują z nami w celu montażu urządzeń w Państwa pojazdach;

b) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną działającym na nasze zlecenie;

2) podmiotom z grupy kapitałowej HERTZ,

3) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach , które wynikają z przepisów prawa.

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1) sprostowanie lub uzupełnienie (poprawienie) danych;

2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie Spółki HERTZ w Zielonej Górze lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer dostępny jest na www.hertzsystems.com/kontakt).

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

 1. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe klientów będą przetrzymywane przez okres niezbędnym do świadczenia usług.

2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe klientów mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia zgody przez klienta na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe klientów nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

 1. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o., al. Zjednoczenia 118a , 65-120 Zielona Góra.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w HERTZ SYSTEMS: iod@hertzsystems.com

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik nie może dokonać cesji praw i obowiązków objętych Umową bez uprzedniej pisemnej zgody HERTZ, pod rygorem nieważności.
 2. HERTZ zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby HERTZ.
 4. Wszelkie zmiany Umowy oraz OWU wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. HERTZ zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany OWU. Nowe OWU wchodzi w życie i jest wiążące dla Stron z dniem lub w terminie wskazanym przez HERTZ, nie wcześniej jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia nowych warunków OWU Użytkownikowi w formie pisemnej. W przypadku zmiany OWU, Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia doręczenia nowej treści OWU, złożyć HERTZ oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia dla Stron pozostają wiążące dotychczasowe warunki OWU.

 

 

HERTZ                         UŻYTKOWNIK

……..………………                 ..……………………

 

 

 

 

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.