Klauzula informacyjna (RODO)

Klauzula informacyjna Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.

 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 RODO – Nowego Rozporządzenie Unii Europejskiej, wprowadzającego zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych informujemy:

 

Spółka HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o. w świetle nowych przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób zgodny z zawartą umową, bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Podanie danych przy zawarciu umowy może stanowić podstawę wykonywania niektórych usług. Przepisy nakazują, aby przed skorzystaniem z usług telekomunikacyjnych dokonali Państwo rejestracji (czyli podali nam imię i nazwisko, numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Aby spełnić ten obowiązek, wykorzystamy dane z formularza umowy. Bez Państwa rejestracji nie moglibyśmy świadczyć usług telekomunikacyjnych objętych umową.

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o lokalizacji Państwa pojazdu, usług, urządzeń (jak np. lokalizator GPS) czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane mogą być udostępniane:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

  1. a) naszym serwisom, które współpracują z nami w celu montażu urządzeń w Państwa pojazdach;
  2. b) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną działającym na nasze zlecenie;

2) podmiotom z grupy kapitałowej HERTZ,

3) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1)            sprostowanie lub uzupełnienie (poprawienie) danych;

2)            usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;

3)            ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4)            dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5)            przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie Spółki HERTZ w Zielonej Górze lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer dostępny jest na www.hertzsystems.com/kontakt).

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

 

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1)         ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

2)         podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Okres przetwarzania danych

  1. Dane osobowe klientów będą przetrzymywane przez okres niezbędnym do świadczenia usług.
  2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe klientów mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w przypadku
    wyrażenia zgody przez klienta na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe klientów nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). Jeżeli Pan/Pani nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych, to proszę o przesłanie na adres Spółki oświadczenia o braku zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych ”.

 

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o., al. Zjednoczenia 118A, 65-120 Zielona Góra.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w HERTZ SYSTEMS: iod@hertzsystems.com

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.