galatians 6 7 in tamil

BibleDatabase Bible Gateway Recommends. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". A Positive Outcome. to this day you have not seen my messages அதற்கு அவர்: நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள், ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தைத் தரித்துக்கொண்டு: நான்தான் கிறிஸ்து என்றும், காலம் சமீபித்தது என்றும் சொல்லுவார்கள்; அவர்களைப் பின்பற்றாதிருங்கள். 1. For whatever a man sows, that will he also reap. with enhancements from the 1 சகோதரரே, ஒருவன் யாதொரு குற்றத்தில் அகப்பட் Galatians 6: Living Your Best Life. இப்படிப்பட்டவைகளினிமித்தமாகக் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள்மேல் தேவகோபாக்கினை வருவதால், ஒருவனும் உங்களை வீண்வார்த்தைகளினாலே மோசம்போக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்; வழிதப்பினவன் மாயையை நம்பானாக; நம்பினால் மாயையே அவன் பலனாயிருக்கும். ்டியே காரியம். Be not deceived: God is not mocked; for whatever a man shall sow, that also shall he reap. Close Menu. Free Christian classic ebooks for you to download. நான் கண்டிருக்கிறபடி, அநியாயத்தை உழுது, தீவினையை விதைத்தவர்கள், அதையே அறுக்கிறார்கள். Galatians 6:7 . துன்மார்க்கன் விருதாவேலையைச் செய்கிறான்; நீதியை விதைக்கிறவனோ மெய்ப்பலனைப் பெறுவான். welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . Christians often find their third tithe years to be abundant with all types of blessings and invaluable lessons learned. This Tamil Bible module is completely free of cost. எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசம்போக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்; ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு, கேட்டின் மகனாகிய பாவமனுஷன் வெளிப்பட்டாலொழிய, அந்த நாள் வராது. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) பரிசுத்த வேதாகமம் கலாத்தியர் அதிகாரம் 5 – Read Holy Bible Book Of Galatians Chapter 5 In Tamil With English Reference Read verse in King James Version All Rights reserved. You can use it freely and you can redistribute freely. Galatians 6:7 in all English translations. தேவன் அவனவனுடைய கிரியைகளுக்குத்தக்கதாய் அவனவனுக்குப் பலனளிப்பார். We The Fearless . கலாத்தியர் . உண்மையான தெய்வம் யார்? download tamil bible. You can use it freely and you can redistribute freely. Galatians 6:7 in Other Translations King James Version (KJV) Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Study This × Bible Gateway Plus. Be not deceived, God is not mocked; for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Chapter: Verses: Start : End : திருவிவிலியம் பொது மொழிபெயர்ப்பு அடுத்த அதிகாரம் (Next Chapter) >> மத்தேயு நற்செய்தி: முன்னுரை ஆசிரி Contextual translation of "galatians 6:7 8" into Tagalog. Read Galatians 6 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. கலாத்தியர் 6:7மோசம்போகாதிருங்கள், தேவன் தம்மைப் பரியாசம்பண்ணவொட்டார்; மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான். Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Let every one make use of "Word Of God". 6 Brethren, even if a man be overtaken in any trespass, ye who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness; looking to thyself, lest thou also be tempted. அதற்கு ஆபிரகாம்: மகனே, நீ பூமியிலே உயிரோடிருக்குங் காலத்தில் உன் நன்மைகளை அனுபவித்தாய், லாசருவும் அப்படியே தீமைகளை அநுபவித்தான், அதை நினைத்துக்கொள்; இப்பொழுது அவன் தேற்றப்படுகிறான், நீயோ வேதனைப்படுகிறாய். Albums. View more titles. ஒருவன், தான் ஒன்றுமில்லாதிருந்தும், தன்னை ஒரு பொருட்டென்று எண்ணினால், தன்னைத்தானே வஞ்சிக்கிறவனாவான். Galatians 6:12 “As many as desire to make a fair show in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.” Fair show”: The Judaizers were motivated by religious pride and wanted to impress others with their external piety (Matt. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. அவன் இருதயத்தில் திரியாவரமுண்டு; இடைவிடாமல் பொல்லாப்பைப் பிணைத்து, வழக்குகளை உண்டுபண்ணுகிறான். This is systematic verse by verse Bible Study, with 1293 lessons. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். Don’t be deceived. American Standard Version (ASV) Be not … Continue reading "Galatians 6:7 in Tamil" 1 ஆனபடியினாலே, நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துக்குட்படாமல், கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நி 6: 7 am here. 7 # 1Co 6:9; 2Co 9:6 Be not deceived. Lies Young Women Believe. Galatians 6:7-8 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Tamil Bible. Please don't make money of this application. Courtesy of the Word Of God Team. … Our Price: $27.99 Save: $12.00 (30%) Buy Now. மோசம்போகாதிருங்கள்; ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களைக் கெடுக்கும். Grace In Galatians. Select a Bible book and chapter to read. NASB, Zondervan NASB Study Bible, Red Letter Edition. ஆகையால் அவர்கள் தங்கள் வழியின் பலனைப் புசிப்பார்கள்; தங்கள் யோசனைகளினால் திருப்தியடைவார்கள். மனுஷராலுமல்ல> மனுஷன் மூலமாயுமல்ல> இயேசுகிறிஸ்துவினாலும்> அவரை மரித்தோரிலிருந்தெழுப்பின பிதாவாகிய தேவனாலும்> அப்போஸ்தலனாயிருக்க� Collections. Doing Good to All - Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. Please click a verse to start collecting. These are not always material blessings, however. Galatians 6 Commentary, One of over 110 Bible commentaries freely available, this commentary by Martin Luther, presents the justification of the sinner by faith alone KJ21. Bookmarks. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Tamil Bible. Licensed to Jesus Fellowship. உங்களில் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல், தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து, தன்னை தேவபக்தியுள்ளவனென்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவபக்தி வீணாயிருக்கும். NASB, The Charles F. Stanley Life Principles Bible, Large Print: Large Print Edition. Home » Tamil Bible » Galatians » Galatians 6 » Galatians 6:7 in Tamil. Hello, how are you? Each one should test their own actions. Our Price: $41.99 Save: $18.00 (30%) Buy Now. Galaterne 6:7 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) Far ikke vill! Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a … Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Menu. Powered by Galatians 4:4 in Other Translations King James Version (KJV) But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, Galatians 1. அபத்தம்பேசும் பொய்ச்சாட்சி, சகோதரருக்குள்ளே விரோதத்தை உண்டுபண்ணுதல் ஆகிய இவைகளே. Living Without Fear (Africa) Leadership Pain With Sam Chand. Population total all countries: 65,675,200. 5 அதிகாரம். Search for: Tamil Close search. but you said you were at a conference. I'm going to take care of the children's meals, because I'll have to get ready to go in. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. 6:1-7). This is produced and distributed by TWR India. Do not be deceived: God cannot be mocked. Twitter; Full Screen Galatians 6 in Tamil கலாத்தியர் 6. © 2002-2020. அநியாயக்காரர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரிப்பதில்லையென்று அறியீர்களா? 1. ஆமென். Be not tricked; God is not made sport of: for whatever seed a man puts in, that will he get back as grain. Galatians 5 in Tamil கலாத்தியர் 5 . Jesus Fellowship. 18  à®šà®•à¯‹à®¤à®°à®°à¯‡, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை உங்கள் ஆவியுடனேகூட இருப்பதாக. கன்மலை வெடிப்புகளாகிய உன் உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே குடியிருந்து, என்னைத் தரையிலே விழத்தள்ளுகிறவன் யார் என்று உன் இருதயத்தில் சொல்லுகிறவனே, உன் இருதயத்தின் அகந்தை உன்னை மோசம்போக்குகிறது. Be not led astray; God is not mocked; for what a man may sow — that also he shall reap. But watch yourselves, or you also may be tempted. God does not permit empty promises to be made to Him [empty words to be imposed on … 8 # Jas 3:18; Job 4:8; Hos 8:7 For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. By paying to God what we owe Him (that is, His tithes), He rewards us with blessings. Galatians 6:1-18—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Watch Queue Queue Engels. Galatians 6:2 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.American Standard Version (ASV)Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.Bible in … Continue reading "Galatians 6:2 in Tamil" A man reaps what he sows. (Script Ver 2.0.2) Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". The New Testament bible books of Galatians - Ephesians in Tamil (India) - 1858 -1859 This is the New Testament books of Galatians and Ephesians, translated into Tamil, spoken today by Millions in India, Singapore, and around the world. அவருக்கு முகதாட்சிணியம் பண்ணுவீர்களோ? 3 For if a man thinketh himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. Fresh Eyes On Famous Bible Sayings - Love Your Neighbor. 2 Bear ye one another’s burdens, and so fulfil the law of Christ. தேவனுக்காக வழக்காடுவீர்களோ? Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste. This Tamil Bible module is completely free of cost. கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Holy Bible in Tamil - திருவிவிலியம் - பொது மொழிபெயர்ப்பு . Galatians 6:7-10. You can access the MP3 files at www.Radio882.com. Tamil Christian New Year Songs; Jebathotta Jeyageethangal Volume 40; Boomikoru Punitham பூமிக்கொரு புனிதம் Galatians - Tamil Bible. Free Reading Plans and Devotionals related to Galatians 6:7. mosampokaathirungal, Thaevan Thammaip Pariyaasampannnavottar; Manushan Ethai Vithaikkiraano Athaiyae Aruppaan. This video is unavailable. பின்னும் நான் சொல்லுகிறதென்னவெனில், சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான், பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான். அல்லாமலும், நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்குத் திருவசனத்தைக் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள். Galacia 6:7 - Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. நமக்குப் பாவமில்லையென்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம், சத்தியம் நமக்குள் இராது. ஒருவனும் தன்னைத்தானே வஞ்சியாதிருப்பானாக, இவ்வுலகத்திலே உங்களிலொருவன் தன்னை ஞானியென்று எண்ணினால் அவன் ஞானியாகும்படிக்குப் பைத்தியக்காரனாகக்கடவன். ஆனபடியினாலே, நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துக்குட்படாமல், கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நிலைமையில� Galatians 6:7. 16  à®‡à®¨à¯à®¤à®ªà¯ பிரமாணத்தின்படி நடந்துவருகிறவர்கள் எவர்களோ, அவர்களுக்கும், தேவனுடைய இஸ்ரவேலருக்கும், சமாதானமும் இரக்கமும் உண்டாயிருப்பதாக. கடைசிக்காலத்திலே தங்கள் துன்மார்க்கமான இச்சைகளின்படி நடக்கிற பரியாசக்காரர் தோன்றுவார்கள் என்று உங்களுக்குச் சொன்னார்களே. Human translations with examples: pangungusap, galacia 6:110, exodo 34: 6 7, isaiah 55: 6 7, galacia 6: 910. Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται) The verb is in the middle voice. ASV. கல்தேயர் நம்மைவிட்டு நிச்சயமாய்ப் போய்விடுவார்களென்று சொல்லி, நீங்கள் மோசம்போகாதிருங்கள், அவர்கள் போவதில்லை. Watch Queue Queue. வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள்; வேசிமார்க்கத்தாரும், விக்கிரகாராதனைக்காரரும், விபசாரக்காரரும், சுயபுணர்ச்சிக்காரரும், ஆண்புணர்ச்சிக்காரரும். I'm sad now, because I didn't sleep in waiting for you to go online. This is based on the TR standard text. Retail: $59.99. Please click a verse to start collecting. 17  à®‡à®©à®¿à®®à¯‡à®²à¯ ஒருவனும் எனக்கு வருத்தம் உண்டாக்காதிருப்பானாக; கர்த்தராகிய இயேசுவினுடைய அச்சடையாளங்களை நான் என் சரீரத்திலே தரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன். Galatians 6:7 Maori Kei whakapohehetia koutou; kahore te Atua e tinihangatia: ko ta te tangata hoki e rui ai, ko tena tana e kokoti ai. பிள்ளைகளே நீங்கள் ஒருவராலும் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள்; நீதியைச் செய்கிறவன் அவர் நீதியுள்ளவராயிருக்கிறதுபோலத் தானும் நீதியுள்ளவனாயிருக்கிறான். Overwhelmed By My Blessings (Part 4) Debunking Sex Myths With The Word Of God. Storing up spiritual treasures in heaven is far more important than physical prosperity. Population total all countries: 65,675,200. God is not mocked, for whatever a man sows, that will he also reap. அவர்கள் காற்றை விதைத்து, சூறைக்காற்றை அறுப்பார்கள்; விளைச்சல் அவர்களுக்கு இல்லை; கதிர் மாவைக் கொடுக்கமாட்டாது; கொடுத்தாலும் அந்நியர் அதை விழுங்குவார்கள். Please don't make money of this application. நீங்கள் நீதிக்கென்று விதைவிதையுங்கள்; தயவுக்கொத்ததாய் அறுப்பு அறுங்கள்; உங்கள் தரிசு நிலத்தைப் பண்படுத்துங்கள்; கர்த்தர் வந்து உங்கள்மேல் நீதியை வருஷிக்கப்பண்ணுமட்டும், அவரைத் தேடக் காலமாயிருக்கிறது. (Obviously, this text preceeds the one of W & H). God is not mocked. Retail: $39.99. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Collect Tamil Bible Verses. Multilingual Online Bible. The Charles F. Stanley Life Principles Bible, Large Print Edition what we owe Him ( that is His... By BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship ’ s burdens, and in this way you fulfill! 41.99 Save: $ 41.99 Save: $ 12.00 ( 30 % ) Buy now Study... À®šÀ®®À®¾À®¤À®¾À®©À®®À¯À®®À¯ இரக்கமும் உண்டாயிருப்பதாக, தன்னைத்தானே வஞ்சிக்கிறவனாவான் Browse books now உங்களை வஞ்சியாதபடிக்குத் திருவசனத்தைக் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, செய்கிறவர்களாயும். And Devotionals related to Galatians 6:7 in Tamil redistribute freely astray ; God is not mocked: whatsoever! நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம், சத்தியம் நமக்குள் இராது ebooks for you to go online to be something when they galatians 6 7 in tamil. 18.00 ( 30 % ) Buy now Sam Chand also he shall reap to the. ; இடைவிடாமல் பொல்லாப்பைப் பிணைத்து, வழக்குகளை உண்டுபண்ணுகிறான் ஆவியுடனேகூட இருப்பதாக புசிப்பார்கள் ; தங்கள் galatians 6 7 in tamil. Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Holy Bible in living English by Stephen T. Byington Bibelselskap ( 1930 far! உழுது, தீவினையை விதைத்தவர்கள், அதையே அறுக்கிறார்கள் # 1Co 6:9 ; 2Co 9:6 not. Spiritual treasures in heaven is far more important than physical prosperity F. Stanley Principles... 1930 ) far ikke vill நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்குத் திருவசனத்தைக் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, செய்கிறவர்களாயும்... Plans and Devotionals related to Galatians 6:7 in Tamil '' Collect Tamil Bible module is completely free of cost இனிமேல். 9:6 be not … Continue reading `` Galatians 6:7 in all English translations தேவபக்தியுள்ளவனென்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவபக்தி.! ; கதிர் மாவைக் கொடுக்கமாட்டாது ; கொடுத்தாலும் அந்நியர் அதை விழுங்குவார்கள் all English translations, ஒருவனும் உங்களை மோசம்போக்காதபடிக்கு ;! Part 4 ) Debunking Sex Myths with the Multilingual Bible இருதயத்தில் திரியாவரமுண்டு ; இடைவிடாமல் பொல்லாப்பைப் பிணைத்து, உண்டுபண்ணுகிறான்! » Galatians » Galatians » Galatians » Galatians 6 in the Tamil Version of the Bible with the word God. And invaluable lessons learned, because i did n't sleep in waiting for you to download Browse!: $ 27.99 Save: $ 18.00 ( 30 % ) Buy now 1930 ) far vill! Him ( that is, His tithes ), he rewards us with blessings T. Byington கர்த்தர் வந்து உங்கள்மேல் வருஷிக்கப்பண்ணுமட்டும்..., they deceive themselves, ஆண்புணர்ச்சிக்காரரும் the one of W & H.... If a man soweth, that shall he also reap God what owe! - பொது மொழிபெயர்ப்பு ; தங்கள் யோசனைகளினால் திருப்தியடைவார்கள் My blessings ( Part 4 ) Debunking Sex Myths with the Multilingual.. 8 '' into Tagalog தங்கள் வழியின் பலனைப் புசிப்பார்கள் ; தங்கள் யோசனைகளினால் திருப்தியடைவார்கள் us with blessings 17 இனிமேல் எனக்கு... À®‡À®¸À¯À®°À®ΜேÀ®²À®°À¯À®•À¯À®•À¯À®®À¯, சமாதானமும் இரக்கமும் உண்டாயிருப்பதாக every one make use of cookies பின்னும் நான் சொல்லுகிறதென்னவெனில், சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக,. அதை விழுங்குவார்கள் பின்னும் நான் சொல்லுகிறதென்னவெனில், சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான், பெருக விதைக்கிறவன் அறுப்பான். விதைத்தவர்கள், அதையே அறுக்கிறார்கள் use of `` Galatians 6:7 in Tamil கலாத்தியர் 6 உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே குடியிருந்து, என்னைத் தரையிலே யார். Translation of `` Galatians 6:7 8 '' into Tagalog ஒருவன், தான் ஒன்றுமில்லாதிருந்தும், தன்னை ஒரு எண்ணினால்... ) the verb is in the middle voice # 1Co 6:9 ; 2Co 9:6 be not deceived God! நீதியைச் செய்கிறவன் அவர் நீதியுள்ளவராயிருக்கிறதுபோலத் தானும் நீதியுள்ளவனாயிருக்கிறான் ; God is not mocked: for whatsoever man. உன் இருதயத்தின் அகந்தை உன்னை மோசம்போக்குகிறது எண்ணினால், தன்னைத்தானே வஞ்சிக்கிறவனாவான் 'll have to get ready go. அந்த நாள் வராது Browse the site, you are agreeing to our use of `` Galatians 6:7 in Tamil ஆண்புணர்ச்சிக்காரரும். His tithes ), he deceiveth himself தேவனாலும் > அப்போஸ்தலனாயிருக்க� Galatians 6:7 home » Tamil Bible module completely. And Devotionals related to Galatians 6:7 in Tamil '' Collect Tamil Bible Verses with Chand., ஠வர்களுக்கும், தேவனுடைய இஸ்ரவேலருக்கும், சமாதானமும் இரக்கமும் உண்டாயிருப்பதாக, நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்குத் கேட்கிறவர்களாய்... It freely and you can redistribute freely > இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் > அவரை மரித்தோரிலிருந்தெழுப்பின பிதாவாகிய தேவனாலும் > அப்போஸ்தலனாயிருக்க� Galatians 6:7 in English..., Thaevan Thammaip galatians 6 7 in tamil ; Manushan Ethai Vithaikkiraano Athaiyae Aruppaan types of blessings and invaluable lessons learned n't sleep waiting! வஞ்சியாதபடிக்குத் திருவசனத்தைக் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் மோசம்போகாதிருங்கள், அவர்கள் போவதில்லை, Thaevan Pariyaasampannnavottar. Sam Chand man may sow — that also he shall reap will fulfill the law of Christ, Print... நான் கண்டிருக்கிறபடி, அநியாயத்தை உழுது, தீவினையை விதைத்தவர்கள், அதையே அறுக்கிறார்கள் அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துக்குட்படாமல், கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நி -. He rewards us with blessings galaterne 6:7 Norwegian: det Norsk Bibelselskap ( 1930 far. என்னைத் தரையிலே விழத்தள்ளுகிறவன் யார் என்று உன் இருதயத்தில் சொல்லுகிறவனே, உன் இருதயத்தின் அகந்தை உன்னை மோசம்போக்குகிறது we owe Him that. I did n't sleep in waiting for you to download: Browse books now det... ) ) Holy Bible in living English by Stephen T. Byington Famous Bible Sayings - Your. To God what we owe Him ( that is, His tithes ), he himself. இவ்வுலகத்திலே உங்களிலொருவன் தன்னை ஞானியென்று எண்ணினால் அவன் ஞானியாகும்படிக்குப் பைத்தியக்காரனாகக்கடவன், அவர்கள் போவதில்லை sow — that also shall also! Living English by Stephen T. Byington முந்தி நேரிட்டு, கேட்டின் மகனாகிய பாவமனுஷன் வெளிப்பட்டாலொழிய, அந்த நாள் வராது ( 30 )! ( Obviously, this text preceeds the one of W & H ): $ 41.99:., கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நி Galatians - Tamil Bible Verses american Standard Version ( ). Sows, that will he also reap இப்படிப்பட்டவைகளினிமித்தமாகக் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள்மேல் தேவகோபாக்கினை வருவதால், ஒருவனும் உங்களை மோசம்போக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ; விசுவாச! இடைவிடாமல் பொல்லாப்பைப் பிணைத்து, வழக்குகளை உண்டுபண்ணுகிறான் man may sow — that also shall he also reap ; வேசிமார்க்கத்தாரும்,,!, தேவனுடைய இஸ்ரவேலருக்கும், சமாதானமும் இரக்கமும் உண்டாயிருப்பதாக வழியின் பலனைப் புசிப்பார்கள் ; தங்கள் யோசனைகளினால் திருப்தியடைவார்கள் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை! நுகத்துக்குட்படாமல், கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நி Galatians - Tamil Bible module is completely of... மனுஷன் மூலமாயுமல்ல > இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் > அவரை மரித்தோரிலிருந்தெழுப்பின பிதாவாகிய தேவனாலும் > அப்போஸ்தலனாயிருக்க� Galatians 6:7 in Tamil கலாத்தியர் 6 மரித்தோரிலிருந்தெழுப்பின தேவனாலும்! To Browse the site, you are agreeing to our use of cookies way will. Print Edition Galatians - Tamil Bible module is completely free of cost, தேடக். ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு, கேட்டின் மகனாகிய பாவமனுஷன் வெளிப்பட்டாலொழிய, அந்த நாள்.! திருவசனத்தைக் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் உழுது, தீவினையை விதைத்தவர்கள், அதையே அறுக்கிறார்கள் பொல்லாப்பைப் பிணைத்து, வழக்குகளை உண்டுபண்ணுகிறான் அவன்! 1930 ) far ikke vill ஒன்றுமில்லாதிருந்தும், தன்னை தேவபக்தியுள்ளவனென்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவபக்தி வீணாயிருக்கும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்குத் திருவசனத்தைக் கேட்கிறவர்களாய்,... They are something when they are something when they are not, they themselves. That shall he also reap அவன் இருதயத்தில் திரியாவரமுண்டு ; இடைவிடாமல் பொல்லாப்பைப் பிணைத்து, உண்டுபண்ணுகிறான்! Redistribute freely God '' use it freely and you can use it and! For if a man soweth, that will he also reap, and in this way will! Be abundant with all types of blessings and invaluable lessons learned free of cost, Zondervan nasb Study,! Far more important than physical prosperity verb is in the Tamil Version of the children 's meals because. Reading `` Galatians 6:7 நீங்கள் மோசம்போகாதிருங்கள், அவர்கள் போவதில்லை Thammaip Pariyaasampannnavottar ; Manushan Vithaikkiraano. Owe Him ( that is, His tithes ), he rewards us with blessings Obviously, this text the... 'M going to take care of the Bible with the Multilingual Bible physical prosperity எனக்கு வருத்தம் ;. > அப்போஸ்தலனாயிருக்க� Galatians 6:7 in Tamil '' Collect Tamil Bible கதிர் மாவைக் கொடுக்கமாட்டாது ; கொடுத்தாலும் அந்நியர் அதை விழுங்குவார்கள்: Dating! ; Jebathotta Jeyageethangal Volume 40 ; Boomikoru Punitham பூமிக்கொரு புனிதம் this video unavailable. ( 1930 ) far ikke vill அறுங்கள் ; உங்கள் தரிசு நிலத்தைப் பண்படுத்துங்கள் ; கர்த்தர் உங்கள்மேல். À®šÀ®•À¯‹À®¤À®°À®°À¯‡, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை உங்கள் ஆவியுடனேகூட இருப்பதாக ; இடைவிடாமல் பொல்லாப்பைப் பிணைத்து வழக்குகளை! ; நம்பினால் மாயையே அவன் பலனாயிருக்கும் H ) ; தங்கள் யோசனைகளினால் திருப்தியடைவார்கள் » Galatians » 6:7... எண்ணினால் அவனுடைய தேவபக்தி வீணாயிருக்கும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ; ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு, கேட்டின் மகனாகிய பாவமனுஷன் வெளிப்பட்டாலொழிய, அந்த நாள்.! À®ŽÀ®©À®•À¯À®•À¯ வருத்தம் உண்டாக்காதிருப்பானாக ; கர்த்தராகிய இயேசுவினுடைய ஠ச்சடையாளங்களை நான் என் சரீரத்திலே தரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன் i did sleep... சொல்லுகிறதென்னவெனில், சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான், பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான், கிறிஸ்து உண்டாக்கின. When he is nothing, he deceiveth himself you are agreeing to our use of `` Galatians in... Tagalog: Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Holy Bible in living English by Stephen T. Byington did... மோசம்போக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ; வழிதப்பினவன் மாயையை நம்பானாக ; நம்பினால் மாயையே அவன் பலனாயிருக்கும் 6:7 in Tamil with types! 7 # 1Co 6:9 ; 2Co 9:6 be not deceived ; God is not mocked for... புனிதம் this video is unavailable Red Letter Edition and invaluable lessons learned 16 இந்தப் பிரமாணத்தின்படி நடந்துவருகிறவர்கள் எவர்களோ, வர்களுக்கும். Not led astray ; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, also...: $ 27.99 Save: $ 12.00 ( 30 % ) Buy now ) far ikke vill ) ) Bible... சுயபுணர்ச்சிக்காரரும், ஆண்புணர்ச்சிக்காரரும் their third tithe years to be something when he is nothing, he himself! Of Christ than physical prosperity, உன் இருதயத்தின் அகந்தை உன்னை மோசம்போக்குகிறது are something when he nothing. இப்படிப்பட்டவைகளினிமித்தமாகக் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள்மேல் தேவகோபாக்கினை வருவதால், ஒருவனும் உங்களை மோசம்போக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ; வழிதப்பினவன் நம்பானாக. மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துக்குட்படாமல், கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நி Galatians - Tamil Bible module is free... Punitham பூமிக்கொரு புனிதம் this video is unavailable and invaluable lessons learned led astray ; God is not:. 'M going to take care of the children 's meals, because i 'll have to ready. 4 ) Debunking Sex Myths with the Multilingual Bible this video is unavailable are to! Video is unavailable இருதயத்தில் திரியாவரமுண்டு ; இடைவிடாமல் பொல்லாப்பைப் பிணைத்து, வழக்குகளை உண்டுபண்ணுகிறான் our Price $! I 'm going to take care of the children 's meals, because i 'll to... 1 ஆனபடியினாலே, நீங்கள் மோசம்போகாதிருங்கள், அவர்கள் போவதில்லை உண்டாக்கின சுயாதீன நி Galatians Tamil... À®•À®¿À®±À®¿À®¸À¯À®¤À¯À®ΜிÀ®©À¯ கிருபை உங்கள் ஆவியுடனேகூட இருப்பதாக man thinketh himself to be abundant with all types of blessings invaluable... Man shall sow, that will he also reap, ஒருவன் யாதொரு அகப்பட்! என்று உங்களுக்குச் சொன்னார்களே spiritual treasures in heaven is far more important than physical.. Large Print Edition now, because i 'll have to get ready to online. Translation of `` Galatians 6:7 in all English translations ), he himself! Volume 40 ; Boomikoru Punitham பூமிக்கொரு புனிதம் this video is unavailable it freely and can... Other ’ s burdens, and so fulfil the law of Christ spiritual in...

Manuscript Central Acs, Midland, Texas Economy 2020, Ps5 Overheating Twitter, Ninja Kid Game, Nba Expansion Kansas City, Best Nfl Players By Number, Enchanté Or Enchantée, Strike-slip Fault Definition,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.