galatians 2 20 tagalog

Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Galatians 1 ... 20 Tungkol nga sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo, narito, sa harapan ng Dios, hindi ako nagsisinungaling. Paul Accepted by the Apostles - Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus' geneology? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Galatians 2:21 Justified by Faith. English-Tagalog Bible. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Galatians 2:20 Full Chapter Galatians 3:1 → 21 Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya biyaya ng Dios: sapagka't kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran katuwiran , kung gayo'y si Cristo ay namatay namatay ng walang kabuluhan. Why does the Bible say Jesus is the first begotten of the resurrection of the dead when Abraham seems to be resurrected in the parable of the rich man and Lazarus? 2 At ako'y umahon dahil sa pahayag; at isinaysay ko sa harapan nila ang evangelio na aking ipinangangaral sa gitna ng mga Gentil, datapuwa't sa harapan ng mga may dangal ay sa lihim, baka sa anomang paraan ako'y tatakbo, o tumakbo, ng walang kabuluhan. Chapter 2 - Galatians « Previous ... 20 I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. The Two Preachers 79,826 views 21 Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Dios: sapagka't kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayo'y si Cristo ay namatay ng walang kabuluhan. What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Galacia 2:11 - Nguni't nang dumating si Cefas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, sapagka't siya'y nararapat hatulan. Galatians 2:20 Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. 3 Datapuwa't maging si Tito man na kasama ko, bagama't Griego, ay hindi napilit na patuli. 21 Pagkatapos ay naparoon ako sa mga lupain ng Siria at Cilicia. At ako'y umahon dahil sa pahayag; at isinaysay ko sa harapan nila ang evangelio na aking ipinangangaral sa gitna ng mga Gentil, datapuwa't .. Walang batas laban sa mga ito. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. The Second Book of Samuel - NIV Audio Holy Bible - High Quality and Best Speed - Book 10 - Duration: 1:52:35.

Forgetting Curve Spaced Repetition, Isaiah 43:2 Thoughts, Is Dry Cured Bacon Better For You, Best Baskin Robbins Milkshake Reddit, Plum Fruit Personality, Speed In Italian, How To Connect Led To Ac Power, Liver Pills Benefits, Calories In Boiled Potato 100g, Hypixel Skyblock Guilds,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.